آموزش خوشنویسی

خوشنویسی هنری ظریف و زیباست که ریشه در تمدن و فرهنگ ایرانی دارد. خوشنویسان با بهره ‌گیری از خط و الفبای فارسی، کلمات و عبارات را در سبک های مختلف بر روی کاغذ می ‌آورند. امروزه تعداد علاقه مندان به خوشنویسی به طور چشمگیری افزایش یافته است. به همین دلیل آموزشگاه پایتخت فناوری، جامع ترین دوره آموزش خوشنویسی را از صفر تا صد برگزار می کند که شامل سه دوره خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار، خوشنویسی خط نسخ با خودکار و هم چنین خوشنویسی با قلم می باشد.

 • در دوره خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار دانشجویان با دسته بندی حروف تعریف خط کرسی آشنا شده و می توانند حروف الفبا را در حالت جدا و متصل به شیوه خط نستعلیق بنویسند و خط تحریری را با خودکار تمرین کنند. سپس، با یادگیری انواع کتابت ها، مهارت چینش صحیح حروف و سوار کردن آن ها را به دست می آورند. در ادامه با معرفی چلیپا نویسی به کتابت نثر تزئینی خواهند پرداخت.
 • سرفصل های کلی دوره خوشنویسی خط نسخ با خودکار تا حدودی مشابه دوره قبل بوده با این تقاوت که در این دوره دانشجویان به تمرین کتابت قرآن مجید به روش نسخ خواهند پرداخت. هم چنین، توانایی ترکیب بندی بند کتابت و کتابت نثر معمولی را به دست آورده و می توانند قطعه نویسی و نامه نویسی ادرای را به طور عملی تمرین کنند.
 • در دوره خوشنویسی با قلم، ابتدا با ابزار های مورد نیاز مانند انواع کاغذ، قلم، قلم تراش و مرکب آشنا شده و با یادگیری نحوه تشخیص انواع خط نستعلیق، ثلث، نسخ و غیره می توانید اصول نگارش حروف در یک سطر ساده را تمرین کرده و حروف الفبا را با در نظر گرفتن نحوه قرار گیری آن ها بر خط کرسی به طور عملی بنویسید و تمرین کنید. در نهایت، شما می توانید سطر و بیت های مختلفی را در کلاس با قلم خوشنویسی بنویسید.
 • تمامی مطالب آموزشی سه دوره به زبان ساده و به صورت گام به گام یاد داده می شود و در کلاس فضایی فراهم شده تا دانشجویان با تمرین و تکرار زیاد مهارت های لازم را به دست آورند. اگر به دنبال آموزش خوشنویسی حرفه ای هستید این دوره را از دست ندهید و در آن ثبت نام کنید.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش خوشنویسی

دوره خوشنویسی با قلم
آموزش صفر تا صد خوشنویسی با قلم
آموزش خوشنویسی با خودکار
آموزش خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق
آموزش خوشنویسی با قلم

سرفصل های دوره خوشنویسی از صفر تا صد

ترم اول: آموزش خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق

1. آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق بدون قوت و ضعف

 • معرفی انواع خودکار و مکانیسم خودکار های توپی
 • آشنایی با انواع خودکار و مکانیسم خودکار های توپی
 • یادگیری دسته بندی حروف تعریف خط کرسی و 4 اصل خوشنویسی با خودکار و مفردات
 • آموزش حرف الف در حالت جدا و متصل
 • نگارش حروف (ب پ ت ث ) در حالت جدا و متصل
 • یادگیری حروف ( ف ق ) در حالت جدا و متصل
 • بررسی نحوه نگارش حروف (ک گ ) در حالت جدا و متصل
 • روش نگارش حروف (د ذ ر ز ژ) در حالت جدا و متصل
 • شیوه نگارش حروف ( و ه ) در حالت جدا و متصل
 • آموزش حرف ( م ) در حالت جدا و متصل
 • یادگیری نگارش حروف (ط ظ ص ض ) در حالت جدا و متصل
 • آشنایی با نگارش حروف (ن ی ) در حالت جدا و متصل
 • بررسی روش نگارش حروف (ل س ش ) در حالت جدا و متصل
 • شیوه نگارش حروف (ع غ ) در حالت جدا و متصل
 • روش نگارش حرف (ج چ ح خ ) در حالت جدا و متصل
 •  آشنایی با قواعد کلی سطر نویسی
 • شیوه طراحی و خط کشی خطوط کرسی برای انواع کتابت
 • نحوه تشخیص خط نستعلیق از دیگر خطوط
 • روش تشخیص خط نستعلیق قوی از ضعیف
 • یادگیری خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق بدون قوت و ضعف (خط تحریری)

2. یادگیری خوشنویسی با خودکار به شیوه ی خط نستعلیق با قوت و ضعف

 • نحوه دسته بندی حروف تعریف خط کرسی و 4 اصل خوشنویسی با خودکار و مفردات
 •  حرف الف در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • حروف (ب پ ت ث ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حروف ( ف ق ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نحوه نگارش حروف (ک گ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • آموزش نگارش حروف (د ذ ر ز ژ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • یادگیری نگارش حروف ( و ه ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • حرف ( م )در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • حروف (ط ظ ص ض ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • حروف (ن ی ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • حروف (ل س ش ) در حالت جدا و متصل با قوت و
 • طریقه نگارش حروف (ع غ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • یادیگری نگارش حرف (ج چ ح خ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 •  شناخت قواعد کلی سطر نویسی با قوت و ضعف
 • آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق با قوت و ضعف (مانند خوشنویسی با قلم های سنتی)
 • نحوه ترکیب انواع اسم ها و فامیل ها
 • یادگیری کتابت انواع کتاب های شعر و نثر با خودکار معمولی

3. آشنایی با کتابت انواع کشیده ها و قواعد کلی سطر نویسی

 • یادگیری مهارت خوشنویسی با خودکار و شرح مفصل دوره های طراحی شده
 • معرفی انواع کشیده های حقیقی و مجازی وکتابت
 •  تعریف انواع کشیده های تخت و کمانی
 • آشنایی با انواع کشیده های روی هم
 • شناخت انواع کشیده های هم جوار
 • شناسایی انواع کشیده های مکمل
 • آموزش انواع کشیده های متروک و نادرست
 • بررسی روش اجرای صحیح طول کشیده ها
 • یادگیری اجرای صحیح ارتفاع کشیده ها
 • آموزش روش اجرای صحیح نزول، سطح و صعود نواع کشیده ها
 • نحوه اجرای عملی صحیح قوت و ضعف کشیده ها
 • بررسی مفهوم قواعد سطر نویسی
 • آشنایی با مفهوم قواعد دو سطر نویسی
 •  شناخت مفهوم قواعد کلی سطر نویسی
 • آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق، چینش صحیح حروف و کلمات و سوار کردن حروف
 • یادگیری کتابت انواع کشیده های حقیقی، تخت، کمانی، روی هم، هم جوار، مکمل، متروک و نادرست
 • بررسی اصول مهم در کتابت قرآن مجید به خط زیبای نستعلیق خودکاری

4. بررسی روش کتابت انواع کتابت نثر و نظم

 • ارائه طرح درس و شرح قواعد کامل اصول خوشنویسی خط نستعلیق
 • آموزش روش کتابت نثر تزیینی
 • یادگیری روش کتابت نثر معمول و ترسیم خطوط کرسی متناسب
 • شناخت روش ترکیب کتابت نثر طولانی
 • آشنایی با روش ترکیب بندی برگ کتابت
 • شناسایی روش ترکیب کتابت خیلی طولانی
 • تعریف چلیپا نویسی و معرفی انواع چلیپا
 •  نحوه کتابت انواع چلیپای ساده
 • شیوه کتابت انواع چلیپای مرکب
 • بررسی روش کتابت و ترکیب چند چلیپای ابداعی
 • شناخت روش کتابت انواع قطعه نویسی
 • یادگیری روش کتابت انواع نامه نگاری اداری
 • معرفی نرم افزارهای خوشنویسی
 • تعریف قواعد کلی خوشنویسی ( معادل ممتاز انجمن خوشنویسان )
 • آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق با قوت وضعف (معادل ممتاز انجمن خوشنویسان)
 • یادگیری کتابت نثر تزیینی
 • کتابت مرحله به مرحله نثر معمول و ترسیم خطوط کرسی متناسب
 • آشنایی با ترکیب کتابت نثر طولانی
 • آموزش روش ترکیب بندی برگ کتابت
 • نحوه ترکیب کتابت خیلی طولانی

5. شناخت اصول مهم در چلیپا نویسی و قطعه نویسی و نامه نویسی اداری با خودکار یا هر وسیله نوشتاری روزمره

 • تعریف مفهوم چلیپا
 • معرفی انواع چلیپا
 • آشنایی با روش قطعه نویسی
 • شناخت انواع نامه های اداری
 • نحوه کتابت انواع چلیپای ساده
 • روش کتابت انواع چلیپای مرکب
 • یادگیری کتابت و ترکیب چند چلیپای ابداعی
 • آموزش قطعه نویسی و نامه نویسی اداری
نمایش بیشتر

ترم دوم: آموزش خوشنویسی با خودکار خط نسخ

1. خوشنویسی با خودکار به شیوه ی خط نسخ بدون قوت و ضعف

 • معرفی انواع خودکار و مکانیسم خودکار های توپی
 • آشنایی با انواع کاغذ و دفتر های مناسب خوشنویسی با خودکار
 • معرفی دسته بندی حروف تعریف خط کرسی و 4 اصل خوشنویسی با خودکار و مفردات
 • یادگیری حرف الف در حالت جدا و متصل
 • نگارش حروف (ب پ ت ث )در حالت جدا و متصل
 • روش نگارش حروف ( ف ق ) در حالت جدا و متصل
 • نحوه نگارش  حروف (ک گ ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش  حروف (د ذ ر ز ژ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش حروف ( و ه ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش حرف ( م ) در حالت جدا و متصل
 • اصول نگارش  حروف (ط ظ ص ض ) در حالت جدا و متصل
 • شیوه نگارش حروف (ن ی ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش حروف (ل س ش ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش حروف (ع غ ) در حالت جدا و متصل
 • نگارش حرف (ج چ ح خ ) در حالت جدا و متصل
 •  بررسیقواعد کلی سطر نویسی
 • شناخت اصول طراحی و خط کشی خطوط کرسی برای انواع کتابت
 • روش تشخیص خط نسخ از دیگر خطوط
 • نحوه تشخیص خط نسخ قوی از ضعیف
 • آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نسخ بدون قوت و ضعف (خط تحریری)

2. خوشنویسی با خودکار به شیوه ی خط نسخ با قوت و ضعف

 • آشنایی با دسته بندی حروف تعریف خط کرسی و 4 اصل خوشنویسی با خودکار و مفردات
 •  نگارش حرف الف در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حروف (ب پ ت ث )در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • روش نگارش حروف ( ف ق ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • آموزش نگارش حروف (ک گ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حروف (د ذ ر ز ژ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • یادگیری نگارش حروف ( و ه ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نحوه نگارش حرف ( م ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • اصول نگارش حروف (ط ظ ص ض ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حروف (ن ی ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • یادگیری نگارش حروف (ل س ش ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حروف (ع غ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 • نگارش حرف (ج چ ح خ ) در حالت جدا و متصل با قوت و ضعف
 •  بررسیقواعد کلی سطر نویسی با قوت و ضعف
 • آموزش خوشنویسی با خودکار به شیوه ی خط نسخ با قوت و ضعف (مانند خوشنویسی با قلم های سنتی)
 • نحوه ترکیب انواع اسم ها و فامیل ها
 • یادگیری کتابت انواع کتاب های شعر و نثر با خودکار معمولی

3. کتابت انواع کشیده ها و قوائد کلی سطر نویسی

 • تعریف دقیق مهارت خوشنویسی با خودکار و شرح مفصل دوره های طراحی شده
 • معرفی انواع کشیده های حقیقی و مجازی و کتابت
 •  آشنایی با مفهوم کتابت انواع کشیده های منفرد
 • شناخت مفهوم کتابت انواع کشیده های متصل
 • یادگیری مفهوم کتابت انواع کشیده های پر حرف
 • آشنایی با مفهوم کتابت انواع کشیده های کم حرف
 • شناخت مفهوم کتابت انواع کشیده های متروک و نادرست
 • یادگیری مفهوم کتابت و اجرای صحیح طول کشیده ها
 • بررسی مفهوم کتابت و اجرای صحیح موقعیت کشیده ها
 • یادگیری روش اجرای صحیح انواع کشیده ها
 • نحوه اجرای صحیح قوت و ضعف کشیده ها
 • بررسی مفهوم قواعد سطر نویسی
 • یادگیری مفهوم قواعد دو سطر نویسی
 •  شناخت مفهوم قواعد کلی سطر نویسی
 • آموزش عملی خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نسخ، چینش صحیح حروف
 • یادگیری روش کتابت انواع کشیده ها (منفـرد، متصـل، پر حـرف، کـم حـرف ،متروک و نادرست)
 • آموزش روش کتابت قرآن مجید به خط زیبای نسخ خودکاری

4. کتابت انواع نثر و نظم تزئینی، معمولی و طولانی

 • بررسی طرح درس و شرح قواعد کامل اصول خوشنویسی خط نسخ
 • یادگیری روش کتابت نثر تزیینی
 • شناخت روش کتابت نثر معمول و ترسیم خطوط کرسی متناسب
 • آشنایی با روش ترکیب کتابت نثر طولانی
 • بررسی روش ترکیب بندی برگ کتابت
 • یادگیری روش ترکیب کتابت خیلی طولانی
 • آشنایی با انواع کتابت
 • شناخت روش کتابت انواع قطعات ساده
 • یادیگری اصول کتابت انواع قطعات مرکب
 • آموزش روش کتابت و ترکیب چند قطعه ابداعی
 • چگونگی کتابت انواع قطعه نویسی
 • روش کتابت انواع نامه نگاری اداری
 • معرفینرم افزارهای خوشنویسی
 • شناخت قواعد کلی خوشنویسی ( معادل ممتاز انجمن خوشنویسان )
 • آموزش عملی خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نسخ با قوت و ضعف (معادل ممتاز انجمن خوشنویسان)
 • یادگیری روش کتابت نثر تزیینی
 • شیوه کتابت نثر معمول و ترسیم خطوط کرسی متناسب
 • نحوه ترکیب کتابت نثر طولانی
 • آشنایی با ترکیب بندی برگ کتابت
 • معرفی روش ترکیب کتابت خیلی طولانی

5. قطعه نویسی و نامه نویسی و مکاتبات اداری

 • معرفی روش قطعه نویسی
 • آشنایی با انواع نامه های اداری
 • بررسی روش قطعه نویسی و نامه نویسی اداری
نمایش بیشتر

ترم سوم: آموزش خوشنویسی با قلم

1. آشنایی با ابزار های مورد استفاده در خوشنویسی

 • معرفی کاغذو کاربرد هر کدام
 • آشنایی با انواع کاغذ مات و  براق
 •  یادگیری تشخیص جنس کاغذ
 • معرفی انواع کاغذ گلاسه، نیم گلاسه و  تحریری
 •  شناخت کاغذ های تزیینی مانند  ابر و باد، تذهیب دار، پس زمینه ( پارس پارتو )
 •  آشنایی با قلم و کاربرد آن ها
 • معرفی قلم دزفولی، قلم خیرزران و قلم های متداول
 •  شناسایی ویژگی های یک قلم مرغوب
 • بررسی خاصیت رنگ سفید و قهوه ای در قلم
 • آشنایی با ویژگی سخت بودن آن
 • شناخت ویژگی بیشتر بودن ضخامت گوشت قلم
 • ویژگی نداشتن رگه و گرد بودن سطح مقطع قلم
 •  تاثیرضخامت قلم در کیفیت ان
 •  معرفی قلم تراش و ویژگی آن
 • آموزش اصولی روش تراشیدن قلم با توجه به دانگ قلم
 •  شناسایی اصول تراشیدن چند نمونه قلم دزفولی و خیزران
 •  آشنایی با قط زن و کاربرد آن
 •  آشنایی با اجزاء قلم تراشیده شده
 • معرفی میدان قلم ( دامنه)
 • یادگیری زبانه قلم (دم قلم)
 • بررسی ناخن قلم
 • آشنایی با نیش وحشی
 • معرفی نیش انسی
 • یادگیری فاق  قلم
 • معرفی شیب قلم در خطوط مختلف
 • تاثیر شیب 45 درجه در نستعلیق
 • آشنایی با مرکب و کاربرد آن
 •  بررسی ویژگی های مرکب خوب
 • شناخت روش تنظیم غلظت مرکب با توجه به جنس کاغذ و دانگ قلم
 •  معرفی لیقه و کاربرد آن
 • آشنایی با دوات

2. آشنایی با روش تشخیص خطوط

 • معرفی تاریخچه خط و تاریخ خوشنویسی در ایران و جهان
 • بررسی سبک استادان قدیمی و معاصر
 •  آشنایی با خط ، تعریف و مفهوم آن در خوشنویسی
 •  آشنایی با انواع خطوط
 •  بررسی خط نستعلیق
 • شناخت خط شکسته نستعلیق
 • یادگیری خط  ثلث
 • آموزش خط نسخ
 • بررسی خط تعلیق
 • تشخیص خط دیوانی
 • آشنایی  یا خط کوفی
 • چگونگی تشخیص خطوط مختلف از روی نوشته های مختلف و اصول آن

3. آشنایی با مشق مفردات

 • تعریف مفهوم مفردات
 • آشنایی با خرد اندام ها، دراز اندام ها  و  دایره ها
 • معرفی دانگ قلم و تعریف آن
 • بررسی نقطه و تعریف آن
 •  یادگیری نگارش حروف در یک سطر ساده << ادب آداب دارد >>
 • بررسی روش نگارش حروف از نظر قرار گرفتن بر خط کرسی
 • آموزش نگارش حروفی که بیش از یک نقطه زیر خط کرسی قرار دارند ( نگارش حـروف ل، س، پیر، ع، ح، بی )
 • آموزش نگارش حروفی که تا یک نقطه زیر خط کرسی قرار می گیرند ( نگـارش حـروف ی، ن، ص، س، ق )
 • یادگیری نگارش حروفی که روی خط کرسی قرار دارند (نگارش ک، ف، الف، ب، د، و، ر )

4. آموزش مشق سطر

 • آشنایی با سطر و تعریف آن
 • معرفی جای سطر در صفحه
 •  شناخت اندازه قلم در سطر نویسی
 •  بررسی روش انتخاب کشیده در سطر
 •  شناخت اصول انتخاب کشیده در سطر
 • آموزش انتخاب اول نگارش جمله: سینه مالامال در دست ای دریغا مرهمی
 • انتخاب دوم نگارش جمله:  خراب باده لعل تو هوشیارانند
 • انتخاب سوم نگارش جمله:  دل گشاده دار چون جام شراب
 • انتخاب چهارم نگارش جمله: در وفای عشق تو مـشهور خوبـانم چـو شمع
 • انتخاب پنجم نگارش جمله: به سیم دیگران زرین مکن کاخ
 •  آموزش نحوخ انتخاب کشیده با توجه به نوع حروف
 •  شناسایی اصول مشق سطر : تا درخت دوستی کی بر دهد

5. آمورش نگارش بیت

 • آشنایی با بیت و تعریف آن
 • نحوه انتخاب میزان فاصله دو مصراع
 • یادگیری اصول رعایت فاصله دو مصراع
 • معرفی روش انتخاب کشیده در بیت
 • شناخت اصول انتخاب کشیده در بیت
 • آشنایی با طول مصراع و مساوی بودن دو مصراع
 • آموزش رعایت طول دو مصراع
 • یادگیری اصول نگارش چند بیت
 • نحوه نگارش بیت 1 : رسید مژده که ایام غـم نخواهـد مانـد     چنـان نمانـد چنین نیز هم نخواهد ماند
 • روش نگارش بیت دوم : بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین     کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

6. آموزش نگارش با قلم ریز ( کتابت )

 • معرفی کتابت و بررسی تعریف آن
 •  یادگیری دانگ قلم در کتابت
 •  شناخت غلظت مرکب و اندازه دوات
 • بررسی اصول نگارش با قلم ریز یا کتابت
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در کلاس خوشنویسی می آموزید:

 • دسته بندی حروف تعریف خط کرسی
 • اصل خوشنویسی با خودکار و مفردات
 • قواعد کلی سطر نویسی
 • طراحی و خط کشی خطوط کرسی برای انواع کتابت
 • تشخیص خط نستعلیق و نسخ از دیگر خطوط
 • تشخیص خط نستعلیق و نسخ قوی از ضعیف
 • خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق و نسخ بدون قوت و ضعف (خط تحریری)
 • نحوه ترکیب انواع اسم ها و فامیل ها
 • یادگیری کتابت انواع کتاب های شعر و نثر با خودکار معمولی به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • مهارت خوشنویسی با خودکار به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • نگارش انواع کشیده های حقیقی و مجازی وکتابت در خط نستعلیق
 • نگارش انواع کشیده های تخت و کمانی، روی هم، هم جوار، مکمل در خط نستعلیق
 • كتابت انواع كشيده هـا (منفـرد، متصـل، پرحـرف، كـم حـرف ،متروك و نادرست) در خط نسخ
 • اجرای صحیح طول و ارتفاع کشیده ها در خط نستعلیق
 • اجرای صحیح نزول، سطح و صعود نواع کشیده ها در خط نستعلیق
 • كتابت انواع كتاب هاي شعر و نثر با خودكار معمولي
 • كتابت قرآن مجيد به خط زيباي نستعليق و نسخ خودكاري
 • خوشنويسي با خودكار به شيوه ي خط نستعليق با قوت وضعف
 • كتابت نثر تزييني به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • كتابت نثر معمول و ترسيم خطوط كرسي متناسب
 • تركيب كتابت نثر طولاني به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • تركيب بندي برگ كتابت به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • تركيب كتابت خيلي طولانی به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • كتابت انواع چليپاي ساده و مركب به شیوه خط نستعلیق
 • كتابت و تركيب چند چليپاي ابداعي به شیوه خط نستعلیق
 • قطعه نويسي و نامه نويسي اداري به شیوه خط نستعلیق و نسخ
 • طراحي و خط كشي خطوط كرسي براي انواع كتابت
 • اصول تنظيم غلظت مركب با توجه به جنس كاغذ و دانگ قلم
 • شخيص خطوط مختلف از روي نوشته هاي مختلف
 • نگارش حروف در يك سطر ساده ‹‹ ادب آداب دارد ››
 • اندازه قلم در سطر نويسي
 • مهارت نگارش جمله
 • نحوه انتخاب کشیده با توجه به نوع حروف
 • نگارش بیت
 • اصول انتخاب کشیده در بیت
 • رعایت طول دو مصراع
 • نگارش با قلم ریز یا کتابت
 • شناخت غلظت مرکب و اندازه دوات

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش خوشنویسی

شهریه ترم اول (خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق) هزینه دوره: 3/500/000 هزینه با تخفیف: 2/500/000 دوره خصوصی: 5/000/000
شهریه ترم دوم (خوشنویسی با خودکار خط نسخ) هزینه دوره: 3/500/000 هزینه با تخفیف: 2/500/000 دوره خصوصی: 5/000/000
شهریه ترم سوم (خوشنویسی با قلم) هزینه دوره: 3/500/000 هزینه با تخفیف: 2/500/000 دوره خصوصی: 5/000/000

سوالات متداول

بله، مدرک بین ‌المللی فنی و حرفه‌ای خوشنویسی به افرادی اعطا می ‌شود که پس از گذراندن موفقیت ‌آمیز دوره، در آزمون ‌های نظری و عملی نمرات قابل قبولی کسب کنند. این مدرک مورد تایید سازمان ‌های دولتی و شرکت ‌های خصوصی داخل ایران بوده و برای دریافت مجوز کسب و راه ‌اندازی کارگاه خوشنویسی مفید است. هم چنین، افرادی که قصد مهاجرت شغلی در این حوزه را دارند، می ‌توانند با ارائه این مدرک، رزومه خود را تقویت کرده و ویزای کاری مورد نیاز را دریافت نمایند.

نیازی به گذراندن دوره‌ های پیش ‌نیاز برای شروع یادگیری این مهارت وجود ندارد. اساتید این دوره، شما را با تمامی مفاهیم پایه و مبتدی آشنا می ‌کنند تا بتوانید مرحله به مرحله پیشرفت کرده و مباحث تخصصی را به طور عملی فرا بگیرید. در این دوره شما با خوشنویسی خط نسخ و نستعلیق با خودکار آشنا شده و در نهایت می توانید خوشنویسی با قلم را به طور صفر تا صد یاد بگیرید.

مدت زمان لازم برای یادگیری این دوره،90 ساعت است. شما برای یادگیری هر دوره آموزش خوشنویسی خط نستعلق با خودکار، خوشنویسی خط نسخ با خودکار و خوشنویسی با قلم 30 ساعت آموزش کاربردی دریافت خواهید کرد. ثبت ‌نام در دوره عادی، شما را ظرف یک ماه به یک خوشنویس حرفه‌ ای تبدیل می ‌کند. هم چنین، امکان ثبت ‌نام در دوره فشرده نیز وجود دارد که در آن صورت، دوره آموزشی ظرف ۲ تا ۳ هفته به پایان خواهد رسید.

بله، سرفصل‌ های آموزشی این دوره بر اساس نیاز های فعلی بازار کار انتخاب شده‌ اند و به طور ساده و جامع توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می ‌شوند. علاوه بر، آموزش ‌های تخصصی، مشاوره ‌های ویژه ‌ای برای راه ‌اندازی کسب ‌و کار نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بتوانید با آمادگی کامل وارد بازار کار شده و در مدت زمان کوتاهی به درآمد مطلوب دست یابید.

شما می ‌توانید برای بازدید حضوری از کارگاه و مشاوره با استاد، به آدرس آموزشگاه مندرج در سایت مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌ های مربوطه، در دوره ثبت ‌نام نمایید. هم چنین، امکان ثبت ‌نام اینترنتی برای افراد شهرستانی نیز وجود دارد. شما می ‌توانید با مراجعه به سایت، فرم ثبت ‌نام آنلاین را پر کرده و دوره را برای خود رزرو کنید. پس از تماس مشاوران، ثبت ‌نام شما نهایی خواهد شد. هم چنین، می ‌توانید با تماس با کارشناسان ثبت ‌نام از طریق شماره ‌های درج شده، اطلاعات لازم را دریافت کرده و ثبت ‌نام خود را قطعی نمایید. مشاوران آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

برای تسهیل پرداخت شهریه دوره، امکان پرداخت نقدی و اقساطی در نظر گرفته شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند بر اساس شرایط خود یکی از این روش ‌ها را انتخاب کنند. در حالت پرداخت نقدی، کل مبلغ شهریه قبل از شروع کلاس‌ها پرداخت می‌ شود. در پرداخت اقساطی، مبلغ شهریه در دو قسط پرداخت خواهد شد؛ به این صورت که نیمی از مبلغ قبل از شروع کلاس ‌ها و مابقی در هفته دوم کلاس دریافت می‌ شود.

تنها مورد لازم برای ثبت نام در این دوره، داشتن مدرک تحصیلی سیکل یا حتی سواد خواندن و نوشتن است. استاد دوره مباحث آموزشی را به زبانی ساده و قابل فهم تدریس می ‌کند تا افراد بدون هیچ سابقه قبلی و تحصیلات تخصصی در این زمینه، بتوانند به راحتی مطالب را درک کرده و یاد بگیرند. پس نیازی به دانش مدارک عالی در این حوزه نیست و افراد مبتدی نیز می‌ توانند در این دوره ثبت نام کنند.

هر دو روش آموزش نظری و عملی در دوره خوشنویسی آموزشگاه پایتخت فناوری به کار گرفته می ‌شود تا یادگیری جامع و کاملی برای شرکت‌ کنندگان فراهم شود. در بخش نظری، مفاهیم و مبانی مربوط به خوشنویسی تدریس می ‌شود و در بخش عملی نیز فراگیران با تمرین فردی در کلاس ‌های مجهز، روش های نوین خوشنویسی . خطاطی را از ابتدا تا انتها عملا تجربه می ‌کنند.

تمام افراد علاقه مند به خوشنویسی و خطاطی که می خواهند اوقات فراغت خود را با یک دوره آموزشی جذاب پر کنند، می توانند در این دوره ثبت نام کنند. دانش‌ آموزان و دانشجویان رشته ‌های هنری مانند نقاشی که می‌ خواهند مبانی خوشنویسی را یاد بگیرند و افرادی که قصد شروع حرفه یا کسب‌ و کاری در زمینه خوشنویسی دارند نیز می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

بله، آموزشگاه پس از پایان دوره نیز از دانشجویان پشتیبانی و حمایت می‌کند. به منظور رفع هر گونه نگرانی درباره عدم یادگیری، امکان تکرار رایگان دوره برای افرادی که به هر دلیلی نتوانسته ‌اند مطالب را به طور کامل فرا بگیرند، فراهم شده است. این افراد می‌ توانند مجددا در کلاس ‌ها حضور یابند و از مشاوره و پشتیبانی نامحدود استاد بهره‌ مند شوند.

کلاس ‌های آموزش خوشنویسی در آموزشگاه ما به صورت حضوری و کارگاهی برگزار می ‌شود. سرفصل ‌ها و محتوای آموزشی دوره در کلاس ‌های مجهز به امکانات لازم، به شیوه‌ ای عملی به شرکت‌کنندگان ارائه می ‌گردد. با توجه به ماهیت کاربردی و عملی این رشته هنری، حضور فیزیکی و تمرین دستی الزامی است. بنابراین، آموزش ‌های لازم برای پرورش مهارت و تسلط دانشجویان دوره، به صورت تعامل مستقیم و کار عملی صورت می ‌پذیرد تا یادگیری موثری حاصل شود.

این دوره توسط اساتید و مدرسان دانشگاه‌ ها که در زمینه خوشنویسی تدریس می ‌کنند، برگزار می‌ شود. این افراد دارای مدرک مربی‌ گری خوشنویسی بوده و می توانند سبک های مختلف خوشنویسی را با قلم و خودکار به طور حرفه ای تدریس نمایند.

بله، برای راحتی و آسایش دانشجویان عزیزی که از شهرستان‌ های دیگر می ‌آیند تا به صورت حضوری در کلاس ‌های خوشنویسی شرکت کنند، آموزشگاه ما خوابگاه‌ های مجهز و با کیفیت بالایی را در نزدیکی محل آموزشگاه در نظر گرفته است. این خوابگاه ‌ها از لحاظ بهداشتی و رفاهی در بالا ترین سطح بوده و با هزینه عالی در اختیار دانشجویان قرار می ‌گیرد. هزینه اسکان در این خوابگاه‌ ها بسیار مناسب و مقرون ‌به‌ صرفه است تا دانشجویان بتوانند با آرامش و بدون دغدغه در دوره شرکت کنند.

زمان ‌بندی کلاس ‌های خوشنویسی طوری طراحی شده است که همه افراد علاقه ‌مند بتوانند بر اساس شرایط شخصی خود در آن ثبت ‌نام کنند. کلاس‌ های روز های عادی هفته که صبح و عصر برگزار می ‌شود، مناسب افرادی است که وقت کافی برای یادگیری دارند. هم چنین کلاس ‌های آخر هفته نیز برای تسهیل حضور افراد شاغل و دانشجویان تدارک دیده شده است تا آن ‌ها بدون دغدغه بتوانند در کوتاه ‌ترین زمان ممکن مهارت ‌ها را کسب کرده و به درآمد زایی برسند.

محبوب ترین دوره های دپارتمان هنر های تجسمی پایتخت فناوری

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166577378
02166577378